Προϋποθέσεις για τη Συμμετοχή ως Πωλητής

Προϋπόθεση για την προσφορά και αγορά προϊόντων μέσω του larissashop.gr, για τη χρήση των λειτουργιών ιστοσελίδας που συνδέονται με τη πώληση προϊόντων είναι η συμμετοχή του μέλους ως εγγεγραμμένου χρήστη.

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).
Το ‘larissashop.gr’, προς το παρόν, προσφέρει την συγκεκριμένη υπηρεσία μόνο για μέλη του με μόνιμη κατοικία την πόλη της Λάρισας.

Αποδοχή ή Μη Δημοσίευση Προϊόντων

Το ‘larissashop.gr’ δύναται να αρνηθεί την απόδοση της ιδιότητας του πωλητή σε κάποιο μέλος του ‘larissashop.gr’ ή την δημοσίευση προς πώληση κάποιου από τα προϊόντα του.

Προσωπικά στοιχεία – Προφίλ Πωλητή

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πωλητή ως μέλος του ‘larissashop.gr’ πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και ενημερωμένα. Σε περίπτωση αλλαγών, το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τα στοιχεία του στο ‘larissashop.gr’, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

Το όνομα πωλητή που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι παράνομο όπως λ.χ. χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για προσωπικές εμπορικές επωνυμίες, διευθύνσεις Email ή διαδικτύου, προσωπικά στοιχεία επαφής/επικοινωνίας με τον χρήστη ή να βλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Συμμόρφωση με την Φορολογική Νομοθεσία

Οι ίδιοι οι πωλητές φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και του ΚΦΑΣ (Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών).

Το ‘larissashop.gr’ προτρέπει τους πωλητές / μέλη του να συμβουλεύονται τις αρμόδιες Αρχές ή/και φοροτεχνικούς συμβούλους καθώς η δραστηριότητα της πώλησης κινητών πραγμάτων ή/και υπηρεσιών από ιδιώτες υπάρχει ενδεχόμενο να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως εμπορική δραστηριότητα, εφόσον προκύπτει κατά σύστημα άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και πρόθεση απόκτησης κέρδους.

Σε κάθε περίπτωση, το ‘larissashop.gr’ ουδεμία ευθύνη φέρει για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας από τα μέλη της.

Υποχρεούται, πάντως, σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια Αρχή να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όπως ορίζει ρητώς το άρθρο 82 παρ. 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994 ΦΕΚ: Α 151 19940916)

Έναρξη Και Λύση Συμμετοχής Ως Πωλητής

 1. Έναρξη
  Η ιδιότητα του πωλητή ξεκινάει με την αποδοχή των όρων χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας και την πληρωμή του πακέτου συνδρομής που έχει επιλέξει στην πλατφόρμα του ‘larissashop.gr’.
 2. Λύση συμμετοχής με Αίτημα του Πωλητή
  Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την ακύρωση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με email στο info@larissashop.gr, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ύπαρξης παραγγελίας του πωλητή σε εξέλιξη. Σε αυτή και μόνο τη περίπτωση ο πωλητής θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει επιτυχημένα τη πώληση του και μετά να εκτελεστεί η ακύρωση της ιδιότητας του ως μέλους από το larissashop.gr.

Διαφορετικά το ‘larissashop.gr’ άμεσα μετά την λήψη του αιτήματος καταγγελίας επιβεβαιώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος την ακύρωση της συμμετοχής και κλείνει τον αντίστοιχο λογαριασμό αποσύροντας όλα τα προϊόντα που προσφέρει επί του παρόντος το μέλος / πωλητής μέσω του larissashop.gr.

 1. Λύση συμμετοχής από το larissashop.gr
  Το larissashop.gr δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο πωλητή οποτεδήποτε, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή πωλητή (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του ‘larissashop.gr’.

Βασικοί λόγοι αποκλεισμού συμμετοχής αποτελούν:

1) Εξαπάτηση του τελικού πελάτη, αγοραστή του προϊόντος του πωλητή, με μη παράδοση του περιεχομένου της παραγγελίας του ή παράδοση περιεχομένου κατώτερης ποιότητας, μικρότερης ποσότητας ή σε σημαντικά υψηλότερο χρόνο από την εμφανιζόμενη διαθεσιμότητα του προϊόντος του στην πλατφόρμα του ‘larissashop.gr’.

2) Υψηλό ποσοστό αρνητικών αξιολογήσεων από τους τελικούς πελάτες που έχουν αγοράσει τα προϊόντα του πωλητή, διακυβεύοντας την αξιοπιστία της πλατφόρμας του ‘larissashop.gr’.

3) Προσπάθεια προβολής προσωπικών εμπορικών σημάτων ή ηλεκτρονικών διευθύνσεων του πωλητή μέσα από τη πλατφόρμα του ‘larissashop.gr’.

4) Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας αλλά και γενικότερα της πλατφόρμας του ‘larissashop.gr’.

Γενικότερα, το ‘larissashop.gr’ δύναται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο πωλητή χωρίς να υποχρεούται να εξηγήσει τους λόγους αποκλεισμού του μετά από προηγούμενη γραπτή (ηλεκτρονικό μήνυμα) ενημέρωση του.

Σε περίπτωση μόνιμου αποκλεισμού, το ‘larissashop.gr’ έχει δικαίωμα να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.

Τυχόν οφειλές του μέλους προς την Εταιρεία, όπως “Συνδρομές”, καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (οικειοθελής αποχώρηση του πωλητή από την πλατφόρμα του ‘larissashop.gr’ ή αποκλεισμός του πωλητή) όλα τα προϊόντα του πωλητή και το προφίλ του πωλητή καταργούνται από την πλατφόρμα του ‘larissashop.gr’.

Υποχρεώσεις Των Πωλητών

Τεχνικές παρεμβάσεις
Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας.

Τα μέλη απαγορεύεται να κάνουν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής του ‘larissashop.gr’.

Τα μέλη απαγορεύεται να παρακωλύουν, να αντικαθιστούν ή να μεταβάλλουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το larissashop.gr ή να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας ‘larissashop.gr’ με οποιονδήποτε τρόπο.

Μη προσβολή προσωπικότητας τρίτων

Κείμενα και εικόνες που κάποιος πωλητής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα ‘larissashop.gr’ με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προϊόντα, αξιολογήσεις κλπ) δεν θα πρέπει να θίγουν τρίτους όπως, ενδεικτικά, την προσωπικότητά τους, την τιμή, την υπόληψη, τα προσωπικά δεδομένα τους κλπ, ούτε να περιλαμβάνουν χυδαίο, συκοφαντικό, ενοχλητικό, ή περιεχόμενο προσβλητικό για την τιμή κάποιου προσώπου.

Διαφήμιση

Κείμενα και εικόνες που κάποιος πωλητής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα ‘larissashop.gr’ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανενός είδους διαφήμιση για προϊόντα τα οποία αυτό το μέλος δεν προσφέρει στο ‘larissashop.gr’ ως πωλητής .

Σύνδεσμοι και διευθύνσεις ιστοσελίδων

Οι προσφορές και τα περιεχόμενα (συμπεριλαμβανομένων εικόνων) που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ‘larissashop.gr’ δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους URL ή διευθύνσεις ιστοσελίδων.

Για τις πωλήσεις προϊόντων του πωλητή από το ‘larissashop.gr’ η παραλαβή και επεξεργασία της παραγγελίας καθώς και η επικοινωνία με τον πελάτη θα πραγματοποιείται πάντα από τον πωλητή. Αυτό είναι το “διαφορετικό” που παρέχει το larissashop.gr σε σχέση με άλλες πλατφόρμες του διαδικτύου.

Ομοίως και η παραλαβή του προϊόντος από τον πωλητή και η παράδοσή του στο τελικό αγοραστή θα πραγματοποιείται πάντα από τον ίδιο.

Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων

Προϊόντα, κείμενα και εικόνες που κάποιος πωλητής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ‘larissashop.gr’ με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή δεν θα πρέπει να θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν προϊόντα, εικόνες και κείμενα στην ιστοσελίδα του ‘larissashop.gr’ τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή έχουν νομίμως προμηθευτεί ή για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση ο πωλητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων του και όχι το ‘larissashop.gr’.

Ο Πωλητής Νόμιμος Κάτοχος του Προϊόντος

Ο πωλητής επιτρέπεται να προσφέρει μόνο προϊόντα, για τα οποία έχει ο ίδιος εξουσία διάθεσης, δηλαδή έχει το δικαίωμα και είναι σε θέση να μεταβιβάσει στον αγοραστή τη νομή και την κυριότητά τους, πλήρως και ελεύθερα βαρών.

Απαγορεύεται η ανάρτηση/καταχώρηση προϊόντων των οποίων η προσφορά, η πώληση, η αγορά, η διάθεση ή η χρήση πιθανόν παραβιάζει τις νομικές διατάξεις νόμου ή τα χρηστά ήθη. Ανεξάρτητα από την καταχώρηση κάποιου προϊόντος στον κατάλογο, το ‘larissashop.gr’ έχει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να διαγράφει δημοσιεύσεις προϊόντων και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ή με τρίτους που έχουν θιχτεί.

Στοιχεία Αντικείμενου Πώλησης

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή και νόμιμα στοιχεία για το προσφερόμενο προϊόν.
Όλα τα γνωστά ελαττώματα του προϊόντος και/ή της συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο ή έχει υποστεί ζημιά στη συσκευασία.

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση:

 • Να δημοσιεύει τα προϊόντα του στην σωστή κατηγορία προϊόντων του ‘larissashop.gr’ διατηρώντας πάντα το δικαίωμα να αιτηθεί μία νέα κατηγορία προϊόντων στο ‘larissashop.gr’ (το ‘larissashop.gr’ θα επεξεργαστεί το αίτημα δημιουργίας νέας κατηγορίας και θα έρθει σε επικοινωνία με τον πωλητή).
 • Να διατηρεί πάντα πλήρως ενημερωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν στα δημοσιευμένα προϊόντα του, ιδίως ό,τι αφορά την τιμή πώλησης και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Ο πωλητής δεν διατηρεί δικαίωμα μεταβολής των στοιχείων μεταξύ του χρόνου παραγγελίας και παράδοσης κάποιου προϊόντος στον τελικό πελάτη.
 • Να διασφαλίζει ότι το προϊόν διαθέτει τις ιδιότητες που έχουν περιγραφεί βάσει των ειδικότερων διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και των προβλέψεων του νόμου.

Πολλαπλή καταχώρηση Προϊόντων

Η ταυτόχρονη καταχώρηση ίδιων προϊόντων με ίδια διαθεσιμότητα για τα προϊόντα που ήδη προσφέρει το ‘larissashop.gr’ δεν επιτρέπεται στην πλατφόρμα ‘larissashop.gr’. Ο πωλητής μπορεί να αιτηθεί τη δημοσίευση του και το ‘larissashop.gr’ να προχωρήσει στην ενεργοποίηση / δημοσίευση του προϊόντος σε 2ο χρόνο (μετά τη διάθεση του αποθέματος του ‘larissashop.gr’) αφού πρώτα έρθει σε επαφή με το πωλητή και επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα του.

Συνδρομές

Το ‘larissashop.gr’ σε καμία περίπτωση δεν έχει χρηματικό όφελος επί των πωλήσεων των προϊόντων του πωλητή. Η μόνη υποχρέωση του πωλητή προς την Εταιρεία, είναι η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής. Η συνδρομή ξεκινάει από την εκκαθάριση της πληρωμής της και περιλαμβάνει την εκπαίδευση του πωλητή πάνω στη διαχείρηση του eshop του, την τεχνική υποστήριξη και την διάθεση “διαφημιστικού χώρου ή χρόνου” στην πλατφόρμα του ‘larissashop.gr’ για την προώθηση και πώληση των προϊόντων του. Το “larissashop.gr” δεν υποχρεούται την επιστροφή της συνδρομής στους πωλητές, όταν αυτοί παραβούν τους όρους της παραγράφου “Λύση συμμετοχής από το larissashop.gr“.

Ενδέχεται μέσα στο έτος να υπάρξουν τεχνικές δυσλειτουργίες που αφορούν είτε στο server ο οποίος φιλοξενεί την πλατφόρμα του larissashop.gr είτε στην ανάγκη αναβάθμισης της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την διακοπή της λειτουργίας του larissashop.gr για λίγα λεπτά. Ο χρόνος που η ιστοσελίδα ενδέχεται να μην λειτουργει, συνυπολογίζεται στο τέλος του χρόνου και προστίθεται (σε ημέρες) στη συνδρομή του πωλητή.

Εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο η εταιρεία τερματίσει τη λειτουργία της (θέματα υγείας κτλ), τότε όλοι οι πωλητές θα ενημερωθούν σχετικά και το υπόλοιπο των συνδρομών θα επιστραφεί στους πωλητές.